სოციალური და პოლიტიკური კვლევა

სოციალური და პოლიტიკური კვლევებს 1995 წლიდან ახორციელებს და მათ შორის ყოფილა:

-          სოციალური მდგომარეობისა და ორიენტაციების კვლევა

-          პოლიტიკური სეგმენტაცია

-          ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა

-          სოციალური სტრატიფიკაციის კვლევა

-          ღირებულებების კვლევა

-          ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის კვლევა

-          სამართლებრივი მდგომარეობისა და ორიენტაციების კვლევა

-          არაფორმალური გადასახადებისა და ჩრდილოვანი სტრუქტურების კვლევა

-          შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურის კვლევა

-          სხვა

ამ პროექტებს წლების განმავლობაში აიფიემი ახორციელებდა 60-მდე დონორი და არა მომგებიანი სექტორის კლიენტებისთვის მსოფლიოს 14 ქვეყნიდან.